انواع عضویت و شرایط آن

اعضای اصلی (پیوسته)

کلیه فعالین در عرصه موضوع فعالیت انجمن در استان تهران میتوانند با داشتن شرایط زیر به عضویت اصلی انجمن درآیند:

الف. داشتن تابعیت ایرانی
ب. داشتن کارت بازرگانی یا کارت عضویت معتبر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
ج. دارا بودن آگهی تاسیس و اساسنامه با موضوع فعالیت انجمن یا گواهی صلاحیت پیمانکاری با موضوع مرتبط با نام انجمن
د. ارائه پروانه بهره برداری معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت نیرو با موضوع شیرین کردن آب یا گواهی فعالیت صنعتی مبنی بر موضوع فعالیت انجمن یا ارائه قرارداد معتبر با شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با موضوع فعالیت انجمن
هـ. پرداخت ورودیه و حق عضویت

تبصره 1 :شعب شرکت های خارجی ثبت شده در ایران ، به شرط عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد فعالیت شرکت های ایرانی در آن کشور، می توانند با رعایت مقررات مربوطه به عضویت انجمن درآیند.


اعضای وابسته

اشخاص حقوقی که بصور غیر مستقیم در زمینه فعالیت های اصلی انجمن ارائه خدمات می نمایند ، از قبیل تهیه و تدارك ماشین آلات ، مواد اولیه ، تکنولوژی صنایع تامین، تصفیه، ارتقای کیفی و توزیع آب و همچنین جمع آوری و تصفیه فاضلاب که می توانند به عنوان عضو وابسته به عضویت انجمن درآیند و بدون حق رای در مجامع مختلف شرکت نمایند .


اعضای موقت (افتخاری)

شامل آن دسته از اشخاص حقیقی (دانشگاهیان، متخصصین و ... ) و اشخاص حقوقی (استارت آپها و ...) می شود که بنابر انگیزه و علاقه شخصی ، درخواست عضویت دارند و عضویت آنها در راستای خدمت به اهداف انجمن قرار دارد و بموجب تصمیم هیات مدیره به عضویت افتخاری انجمن پذیرفته می شوند و میتوانند بدون حق رای در مجامع مختلف شرکت نمایند .

فهرست شرکت های عضو انجمن