خدمات

انجمن شرکت های آب شیرین کن در راستای حمایت از منافع مشترک اعضاء این انجمن، خدمات متعددی ارائه می نماید. فهرست خدمات انجمن در جدول زیر قابل مشاهده است.


  • جمعی

  • نمایندگی

  • اطلاع رسانی

  • آموزشی

  • توسعه کسب و کار

  • مشاوره

  • حل اختلاف

  • مشارکتی

  • سفارشی

شرح خدمات نوع خدمت توضیحات
حضور دررسانه های جمعی وطرح مستمرمسائل و خواسته های مشترک اعضا جمعی
نمایندگی
از طریق خبرگزاریها ، روزنامه های کثیرالانتشار و وبسایت های تخصصی
اطلاع رسانی ، مکاتبه و رایزنی با قوای سه گانه جمعی
نمایندگی
جهت بیان مشکلات و مسائل و ارائه راهکارهای مرتبط
ارتباط با کمسیون های مرتبط در مجلس شورای اسلامی (کمسیون انرژی ، تلفیق ، کشاورزی و آب ، صنایع و..) جمعی
نمایندگی
جهت تاثیرگذاری در نحوه نگارش قوانین ، بودجه های سنواتی ، اصلاح طرح هاو لوایح و..
ارتباط با کمسیون های مرتبط در اتاق بازرگانی تهران (کمسیون انرژی وحیط زیست ، مبارزه با فساد ، صنعت و..) جهت بیان مشکلات و مسائل و ارائه راهکارهای مرتبط
تشکیل کارگروه های همکاری مشترک با وزارت نیرو جمعی
نمایندگی
جهت پیگیری مشکلات اعضا
ارتباط با وزارت خانه های نیرو و صنعت و نهاد های مرتبط جمعی
نمایندگی
حضور دررسانه های جمعی وطرح مستمرمسائل و خواسته های مشترک اعضا جمعی
نمایندگی
اطلاع رسانی ، مکاتبه و رایزنی با قوای سه گانه جمعی
نمایندگی
جهت بیان مشکلات و مسائل و ارائه راهکارهای مرتبط
پیگیری ، رفع اختلاف اعضا با یکدیگر و یا با سایر سازمان های مرتبط سفارشی
خدمات حل اختلاف
از طریق طرح در هیات مدیره و تشکیل کمیته حل اختلاف
ارائه خدمات مشاوره ای با بیمه تامین اجتماعی سفارشی
خدمات مشاوره ای
از طریق مشاوران اتاق تهران
ارائه خدمات مشاوره ای حقوقی جمعی
خدمات مشاوره ای
از طریق مذاکره و اخذ تخفیف ویژه از مرکز داوری اتاق تهران
ارائه اخبار و اطلاعات صنعت آب شیرین کن به اعضا از طریق سایت و گروه ها در فضای مجازی جمعی
خدمات اطلاع رسانی
اطلاع رسانی قوانین و مقررات رو بخشنامه های ناظر بر صنعت آب شیرین کن به اعضا جمعی
خدمات اطلاع رسانی
ارائه معرفی نامه به اعضا جمعی
توسعه کسب و کار
جهت ارائه به وزارت خانه ها ، نهاد ها و...
سازماندهی نمایشگاه های تخصصی جمعی
توسعه کسب و کار
اخذ تخفیف برای اعضا
تسهیل حضور اعضا در نمایشگاه های مرتبط جمعی
توسعه کسب و کار
دعوت از اعضا برای حضور در مجامع ، همایش ها و گردهمایی های عمومی و تخصصی جمعی
خدمات مشارکتی
دعوت از اعضا برای حضور در جلسات مشترک با وزارت نیرو جمعی
خدمات مشارکتی
با توجه به موضوع جلسه ، زمینه فعالیت عضو
درج مقالات علمی و یادداشتها اعضا در وبسایت انجمن جمعی
خدمات مشارکتی
اطلاع رسانی و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی سفارشی
خدمات آموزشی
به صورت رایگان و در مواردی اخذ تخفیف
معرفی و برگزاری دوره های آموزشی عمومی جمعی
خدمات آموزشی
به صورت رایگان و در مواردی اخذ تخفیف
برگزاری سمینار و دوره های تخصصی ومعرفی دستاورد های اعضا سفارشی
خدمات آموزشی
به صورت رایگان و در مواردی اخذ تخفیف