اعتبارات

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

پیگیری بازگشایی اعتبارات اسناد ریالی از طریق سیستم بانکی کشور

به پیشنهاد هیات مدیره انجمن مقرر شد تا مذاکره و تشکیل جلسات در سطح مدیران عامل و مدیران ارشد بانک های عامل توسعه صادرات و صادرات به عنوان گشاینده اعتبار و وزارت نیرو – شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور  به عنوان دستگاه اجرایی و متولی این حوزه مقدمات بازگشایی اعتبار اسنادی تا میزان اعتبارات ردیف بودجه سالانه مربوط به خرید تضمینی آب و پساب تصفیه اقدام نماید.