تاریخچه شکل گیری انجمن

به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن ، نظم و فراهم کردن امکان بهره برداري بیشتر از سرمایه گذاري و تولید ، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن براي نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد ، حمایت از بهبود فضاي کسب و کار ، پاسخ گویی به مشکلات و نارسائیها در چارچوب قوانین موضوعه کشور ، دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی اعضاء ، انجمن شرکت هاي آب شیرین کن استان تهران به استناد بند (ك) ماده 5 قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزي ایران و ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با برگزاری مجمع عمومی موسسین در تاریخ 16/11/1397 و با اهداف جدی در جهت تلاش براي تسهیل و حمایت از سرمایه گذاري در احداث سامانه هاي تامین، تصفیه، ارتقاي کیفی و توزیع آب و همچنین جمع آوري و تصفیه فاضلاب ، بازاریابی مستمر با کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا، قیمت، بازارهاي مصرف آب و پساب به جهت عرضه به اعضاء با بهره گیري از آخرین ره یافتهاي جهانی جهت نیل به اهداف قانونی توسعه صنعتی، مشارکت در تدوین اسناد بالادستی، تصمیم سازي و تصمیم گیري ها، و تهیه و تنظیم پیش نویس و مصوبات مرتبط با سرمایه گذاري در احداث سامانه هاي تامین، تصفیه، ارتقاي کیفی و توزیع آب و همچنین جمع آوري و تصفیه فاضلاب در جهت حفظ منافع ملی و اعضاء و ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه هاي مرتبط و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب، مجلات و بروشورهاي تخصصی و تبادل اطلاعات و اجرای فعالیت هاي علمی و تحقیقاتی مرتبط تشکیل گردید.اگر در بازار clothes هستید، پلتفرم ما بهترین انتخاب شماست! بزرگترین مرکز خرید!

همچنین بر اساس چشم انداز انجمن ، حمایت از منافع مشترك و ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به اعضا، کوشش براي جذب سرمایه، فناوري، مدیریت، دانش فنی و نیروي انسانی ماهر خارجی براي رشد و ارتقاء زمینه هاي مرتبط با حوزه شیرین سازی آب دریا و تصفیه پساب و ایجاد ارتباط با بانک ها ، سازمان ها ، موسسات اعتباري کشور و همچنین سازمان هاي مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین کشور در جهت فراهم سازي زمینه تسهیلات مالی و توسعه فعالیت هاي اعضاء در دستور کار انجمن واقع گردید.

استراتژی انجمن نیز مشارکت در تدوین و اجراي استانداردهاي مورد نیاز جهت احداث سامانه هاي تامین، تصفیه، ارتقاي کیفی و توزیع آب و همچنین جمع آوري و تصفیه فاضلاب و کنترل آن از طریق بکارگیري یا تاسیس شرکت هاي بازرسی و معرفی اعضاء به وزارتخانه ها و سازمان هاي مختلف کشور جهت استفاده از خدمات قابل ارائه و برگزاري دوره هاي آموزشی ، همایش هاي تخصصی ، میزگردها و همچنین حضور جدی و فعال در نمایشگاههاي داخلی و خارجی مرتبط ، اعزام هیئت هاي تجاري و بازاریابی به کشورهاي خارجی و نیز پذیرش هیات هاي تجاري ازکشورهاي خارجی و جلوگیري از انجام رقابت هاي ناسالم اعضا با یکدیگر از طریق هماهنگی هاي درون تشکلی می باشد.

همچنین کوشش براي رفع اختلافات فی مابین فعالین مربوطه و پذیرش حکمیت ، ایجاد بستر و ساز وکار لازم جهت پذیرش وظایف اجرایی دولت در محدوده کشور که دراجراي قوانین 5 ساله توسعه اقتصادي، قانون اجراي سیاستهاي اصل 44 و دیگر قوانین مربوطه به “انجمن” تفویض و اجراي صحیح وظایف و ارایه گزارش عملکرد به دستگاههاي مربوطه و کوشش براي مقید و ملزم نمودن اعضا به اجراي صحیح مقررات اقتصادي و رعایت شئون تجاري کشور و جلوگیري از تولید محصولات غیر استاندارد و تقلبی و قاچاق با همکاري نهادها و سازمانهاي مسئول استانی و کشوري نیز مورد نظر انجمن شرکت های آب شیرین کن استان تهران می باشد.

مزید اطلاع صیانت از حقوق معنوي اعضاء از طریق ارائه پیشنهادهاي اجرایی جهت رفع مشکلات مربوط به موضوع فعالیت انجمن در ارتباط با نهادها ، سازمان ها و وزارتخانه هاي ذیربط و ارتباط تنگاتنگ با اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزي تهران و ارائه خدمات مشاوره اي براي انعقاد قراردادها ، تفاهم نامه ها و پروتکل هاي فنی با نهادهاي داخلی و خارجی و کمک به تشویق و راهنمایی اعضاء به اجراي صحیح مقررات اقتصادي و رعایت شئون تجاري کشور و هماهنگی و همکاری مستمر از طریق مرکز داوري اتاق تهران و در نهایت مشارکت و همکاري با وزارت نیرو ، وزارت صمت در تدوین اسناد بالا دستی، قوانین، مقررات و دستورالعمل هاي مرتبط با صنعت آب و فاضلاب براي مواردي که از طرف آن وزارت یا شرکت هاي تابعه آن و سایر ارگان هاي دولتیاز دیگر اهداف انجمن می باشد.

بی شک ارائه عملکرد مالی و اجرایی هیئت مدیره به مجمع عمومی میتواند ضمن ارائه اطلاعات مهم و با اهمیت، به عنوان فرصتی در جهت اطلاعرسانی در خصوص جنبههای مهم عملکرد خود به اعضاء انجمن باشد. در همین رابطه و بر اساس مواد 12 ، 14 و 15 اساسنامه مصوب انجمن شرکت های آب شیرین کن ، هیئت مدیره شرکت باید عملکرد مالی به ضمیمه گزارش اجرایی هیات مدیره درباره فعالیت های انجمن طی سال مالی مزبور را تنظیم و حداقل بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی سالانه در اختیار بازرس قرار دهد. با توجه به الزامات قانونیِ فوق ، مجموعه حاضر پس از بررسی هیئت مدیره و در نظر گرفتن کلیه نکات در امر گزارشگری و تعیین محورهای اطلاعاتی و تطبیق آن با شرایط، قوانین و مقررات حاکم بر تشکل های اقتصادی تهیه گردیده است.