قراردادها

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

پیگیری وصول مطالبات شرکت های سرمایه گذار عضو انجمن از وزارت نیرو

پیشنهاد انجمن و تشکیل کارگروه تامین مالی قرارداد های خرید تضمینی به ریاست معاون وزیر در امور اقتصادی انجمن به نمایندگی از اعضاء ، موضوع مطالبات معوقه از وزارت نیرو را از طریق مکاتبات ، تشکیل جلسات متعدد و رایزنی با وزیر، معاونین و مقامات بلند پایه کشور پیگیری نموده که بخشی از این مطالبات پرداخت و با توجه به استمرار تولید موضوع به طور مستمر در حال پایش و پیگیری می باشد.