کمیسیون ها

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

نمایندگی و عضویت انجمن در کمیسیون های مشورتی

۱- عضویت در کمسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران ۲- حضور نمایندگان انجمن در همایش مبارزه با فساد ۳- حضور نمایندگان انجمن در کمسیون مشترک انرژی و محیط زیست – صنعت ومعدن اتاق بازرگانی تهران ۴- حضور دبیر انجمن در کارگروه دبیران تشکل های اقتصادی اتاق تهران ۵- شرکت اعضا انجمن در مراسم ۱۳۶ سالگی تاسیس اتاق تهران و چهارمین دوره اعطای نشان امین الضرب به برترین کارآفرینان کشور